«اخلاق و اصول حرفه ای، اعتبار کار ماست»

رزوه و کوپلر