«اخلاق و اصول حرفه ای، اعتبار کار ماست»

KMAttar, نویسنده در مجموعه پرت لس