مقایسه اورلپ با کوپلر

مقایسه هزینه ای اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)
سایز میلگرد هزینه هر اتصال مکانیکی( ریال) مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ ( ریال) درصد صرفه جویی
16 202000 20499 9
18 244000 72800 23
20 278000 156568 36
22 344000 234410 41
25 425000 423765 50
28 676000 666454 56
32 792000 1099990 62
36 774000 1728400 68
40 1030000 2446543 70
پیش فرض های جدول: در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد. قیمت هر کیلوگرم آرماتور 16000 ریال و مبنای بهای رزوه و کوپلر لیست ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست تیرماه شرکت پرت لس می باشد.