به وبسایت شرکت پرت لاله سازه (پرتلس) خوش آمدید.

کد محصول: م 638676800
برای تشخیص اصالت استاندارد کالا، کد محصول را به شماره 10001517 پیامک کنید.

محصولات مامحصولات مابلاگ- شرکت پرت لسرزوه و کوپلر شرکت پرت لس

جدول 1) مقایسه هزینه ای اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)

 

سایز میلگرد
وزن واحد طول
طول اورلپ (متر)
وزن اورلپ
هزینه آرماتور بازای هر اورلپ
بهای هر کوپلر
هزینه تولید هر  رزوه
هزینه تولید هر 2 رزوه
هزینه هر اتصال مکانیکی
مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ
درصد
صرفه جویی
16
1/58
0/88
1/39
24,336
132,000
35,000
70,000
202,000
-177,664
-730
18
2/00
0/99
1/98
34,650
166,000
39,000
78,000
244,000
-209,350
-604
20
2/47
1/1
2/72
47,531
194,000
42,000
84,000
278,000
-230,469
-485
22
2/99
1/21
3/62
63,264
254,000
45,000
90,000
344,000
-280,736
-444
25
3/86
1/38
5/30
92,834
325,000
50,000
100,000
425,000
-332,166
-358
28
4/84
1/54
7/45
130,425
570,000
53,000
106,000
676,000
-545,575
-418
32
6/32
1/76
11/12
194,686
682,000
55,000
110,000
792,000
-597,314
-307
36
8/00
1/98
15/84
277,200
650,000
62,000
124,000
774,000
-496,800
-179
40
9/88
2/2
21/73
380,247
880,000
75,000
150,000
1,030,000
-649,753
-171

پیش فرض های جدول:

در این جدول واحد بها ریال، وزن کیلوگرم و طول متر می باشد.

   قیمت هر کیلوگرم آرماتور 17500 ریال و مبنای بهای رزوه و کوپلر لیست 

 ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است

مبنای محاسبه بهای تمام شده رزوه و کوپلر لیست تیرماه شرکت پرت لس می باشد.