به وبسایت شرکت پرت لاله سازه (پرتلس) خوش آمدید.

کد محصول: م 638676800
برای تشخیص اصالت استاندارد کالا، کد محصول را به شماره 10001517 پیامک کنید.

مزایای رزوه و کوپلر نسبت به اورلپمحصولات مابلاگ- شرکت پرت لسرزوه و کوپلر شرکت پرت لس

جدول 1) مقایسه هزینه ای اورلپ با اتصال مکانیکی (رزوه و کوپلر)
سایز میلگرد وزن واحد طول طول اورلپ (متر) وزن اورلپ هزینه آرماتور بازای هر اورلپ بهای هر کوپلر هزینه تولید هر  رزوه هزینه تولید هر 2 رزوه هزینه هر اتصال مکانیکی مقدار صرفه جویی بازای هر اورلپ درصد
صرفه جویی
16 1/58 0/88 1/39 24,336 132,000 35,000 70,000 202,000 -177,664 -730
18 2/00 0/99 1/98 34,650 166,000 39,000 78,000 244,000 -209,350 -604
20 2/47 1/1 2/72 47,531 194,000 42,000 84,000 278,000 -230,469 -485
22 2/99 1/21 3/62 63,264 254,000 45,000 90,000 344,000 -280,736 -444
25 3/86 1/38 5/30 92,834 325,000 50,000 100,000 425,000 -332,166 -358
28 4/84 1/54 7/45 130,425 570,000 53,000 106,000 676,000 -545,575 -418
32 6/32 1/76 11/12 194,686 682,000 55,000 110,000 792,000 -597,314 -307
36 8/00 1/98 15/84 277,200 650,000 62,000 124,000 774,000 -496,800 -179
40 9/88 2/2 21/73 380,247 880,000 75,000 150,000 1,030,000 -649,753 -171
پیش فرض های جدول:
   قیمت هر کیلوگرم آرماتور 17500 ریال و مبنای بهای رزوه و کوپلر لیست
 ضریب اورلپ 55 برابر قطر آرماتور در نظر گرفته شده است