شرکت پرت لس-کوپلر-رزوه و کوپلر میلگرد- اتصال مکانیکی-دستگاه رزوه زن-دستگاه رولینگ-آچار کوپلر-رولینگ سه قرقره-موحدیان